19-21 December 2015
Hefei
Asia/Shanghai timezone
Chair:Haijun Yang(SJTU)


Qinghong Cao(PKU)      Yaquan Fang(IHEP)    Qiang Li (PKU)

Yaxian Mao(CCNU)        Jing Shu(ITP)           Zhenwei Yang(THU)