10-11 November 2019
East Campus Students' Activity Center of USTC
Asia/Shanghai timezone

PROGRAMME COMMITTEE

Xin Dong (LBNL)
Guangyou Qin (CCNU)
Lijuan Ruan (BNL)
Itzhak Tserruya (Wei)
Yifei Zhang (USTC)
Daicui Zhou (CCNU)